Clubsponsoren

Volgende Thuiswedstrijd The Dukes 1

Dukes Supporter App Android

Dukes Supporter App iOS

Fotoboek

Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 071Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 037The Dukes 2 - DSRC (26032017) 013Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 047Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 043The Dukes 2 - DSRC (26032017) 005Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 064Junioren 1 - RC Eemland (25032017) 005Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 056

Bestuursmededeling: Gewijzigde Veldverdeling voor Trainingen seizoen 2016-2017

1. Met de keuze om te blijven op deze (schitterende!) locatie wisten we dat er beperkingen in speelruimte zou ontstaan bij groei van de Club. Die groei van de club  (500+ leden) en de professionelere aanpak van de trainingen noodzaakt nu tot een keuze in alternatieve Veld-indeling, cq. Trainingsavond.

Uitgangspunten zijn hierbij;
- Optimaliseren veldgebruik per team
- Meer ruimte en verbeteren ontwikkelingsmogelijkheden jeugd
- Verbeteren basis skills (GBTM – starters) en doorgaande lijn in spelvisie (CJC – aansluiting 1-2)
- Rekening houden met wedstrijddag
- Rekening houden met ruimte voor rust en herstel

Bij de keuze voor behoud van de accommodatie aan de Limietlaan hebben de leden expliciet geaccepteerd dat er daarmee beperkingen zijn in het gebruik van het enige veld dat beschikbaar is, en het hierna gedane voorstel moet in die context bezien worden.

2. Eerste discussies (met Teammanagement & Trainers) hebben geleid tot volgende concept-aanpak;
• 1e / 2de en Cubs – Colts en Junioren op dezelfde avond / hetzelfde veld
- Aansluiting en Verbeteren doorgaande lijn in spelvisie
- Beschikbaarheid 1e Team Trainer
- Beschikbaarheid 1e / 2de team spelers voor gasttraining
- Beschikbaarheid hele veld voor training van selectie 1e/2de  Team na 20.00 uur

• 3de / 4de en Dames en GTBM op dezelfde avond / hetzelfde veld
- Verbeteren basis skills
- Beschikbaarheid 3e Team Trainer
- Beschikbaarheid 3e / 4de team spelers voor gasttraining
- Oudere spelers hebben vaak jongere kinderen

Naar aanleiding van deze concept aanpak zijn er een aantal modellen vooraf verstuurd, gepresenteerd en besproken tijdens de ALV (13 Juni jl.)

Het wijzigen van de trainingsavonden en/of tijden stuit op veel verzet van met name de Senioren 3 / combiteam 4 en de dames. De Jeugd is flexibeler in aanpassing van trainingsavond en/of tijden.

Het bestuur heeft aan een ieder de mogelijkheid geboden om in de periode van 14 juni t/m 14 juli alternatieve voorstellen of constructieve input aan de discussie te leveren. Dit heeft slechts 1 reactie opgeleverd en geen enkel alternatief.

Het bestuur heeft verder overwogen dat het spreiden van de trainingsavonden weliswaar leidt tot een efficiënter gebruik van de accommodatie over meerdere avonden, maar dat daarmee enerzijds de energiekosten toenemen en anderzijds het aantal benodigde vrijwilligers voor de opening en barbezetting toeneemt (iets wat afgelopen seizoen, zonder extra avonden, al zorgde voor de nodige druk op de rug van steeds weer dezelfde personen).

3. Wederom (evenals vorig seizoen) is door de diverse discussies duidelijk geworden dat er verschillende belangen zijn (trainers/coaches, TC,  binding senioren/jeugd, verworven recht, werk, sociale kalender, rust/herstel, clubavond, baromzet….) die niet bij elkaar komen. In ieder geval is er geen oplossing gevonden door onderling overleg.

De recente discussie in de ALV en de oproep aan eenieder om tot een gemeenschappelijk gedragen standpunt te komen maakt duidelijk dat het bestuur een knoop door zal moeten hakken.

4. Voor het bestuur gelden een aantal uitgangspunten;
• Er is voorlopig geen structureel alternatief voor een veld nabij de accommodatie, anders dan het benutten van het Zuiderpark en de directe omgeving of het Veld bij het St. Jans Lyceum.

Beide velden beschikken momenteel niet over verlichting wat het gebruik beperkt tot midden september (na 20.30 wordt het donker..).

Het Bestuur voert momenteel actief overleg met zowel de Gemeente als de directie van het St. Jans Lyceum. De vakantieperiode belemmerd helaas een snelle voortgang.


• The Dukes heeft een Clubontwikkelplan waarin een duidelijke keuze is gemaakt dat de club kiest voor balans tussen de breedtesport en de topsport.  Daarmee is het clubbeleid en de uitvoering daarvan nooit exclusief is voor een bepaalde categorie spelers.
• Het bestuur verantwoordelijk is voor het totale beleid in de club en uiteindelijk verantwoording schuldig aan de ALV en daarmee de standpunten van individuele leden of commissies altijd een advies zijn aan het bestuur en de ALV.

Op basis van alle argumenten heeft het bestuur voorlopig besloten dat met ingang van 1 Aug t/m 16 Sept;
• Bepaalde teams of samenstel van teams  alleen gebruik maakt van of het Veld Zuiderpark of  het Veld Hekellaan (of een deel daarvan) voor de training;
- Gebruik veld Zuiderpark door GTBM van 18.00 tot 19.30 uur en voor Dames, senioren 3 / combiteam 4 van 19.30 tot 21.00
- Gebruik hele veld Hekellaan door Cu-Ju-Co van 18.30 tot 20.00 uur en voor Senioren 1 + 2 van 20.00 uur tot 22.00 uur                                                                        

Buiten deze veldtoewijzing staat het het team vrij om buiten het veld of in het park te trainen, warm te lopen of de ‘cooling down’  uit te voeren. Onderling overleg en flexibiliteit zijn hier belangrijk.
• Zodra de toegewezen trainingstijd voorbij is, ontruimt het team het veld. Iedereen respecteert elkaars tijden.
• De trainers zorgen voor een soepele wisseling van het veld en zorgen voor het opruimen van de hulpmiddelen.
• Alternatief is er voor Dames, senioren 3 / combiteam 4 en de jeugd  (GTBM en Junioren) om in overleg gebruik te maken van het Veld Hekellaan op maandag, woensdag en vrijdag tussen 18.00 en 21.00.     

Dit is een voorlopig besluit op basis van de beschikbare mogelijkheden. De trainingsdagen zijn hiermee nog voor iedereen gelijk (Dinsdag- en Donderdagavond), alleen het beschikbare Veld wijzigt voor een aantal teams, in lijn met de voorgestelde concept-aanpak.

Het Bestuur blijft in overleg met de Gemeente / St. Jans Lyceum en onderzoekt mogelijke alternatieven. Alle teams die gebruik willen maken van het Veld Hekellaan op andere trainingsdagen kunnen zich melden bij het Bestuur.                                                                            

Met sportieve groet,
Het Bestuur.

Veldverdeling20162017